Privacybeleid voor persoonlijke gegevens

Dit privacybeleid van persoonlijke gegevens (hierna - het privacybeleid) is van toepassing op alle informatie die de site bevatPortaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.com, (hierna - https://garden-nl.desigusxpro.com) gelegen op de domeinnaamgarden-nl.desigusxpro.com (evenals zijn subdomeinen), kan de gebruiker leren kennen tijdens het gebruik van de site garden-nl.desigusxpro.com (evenals zijn subdomeinen), zijn programma's en zijn producten.

1. Definitie van termen

1.1 De volgende termen worden gebruikt in dit privacybeleid:

1.1.1. «Site administratie"(Hierna de Administratie genoemd) - werknemers die bevoegd zijn om de site te beherenPortaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.comdie de verwerking van persoonsgegevens organiseren en (of) uitvoeren, alsook de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens bepalen, de samenstelling van de te verwerken persoonsgegevens, acties (bewerkingen) die met persoonsgegevens worden uitgevoerd.

1.1.2. "Persoonlijke gegevens" - alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een specifieke of identificeerbare persoon (onderwerp van persoonlijke gegevens).

1.1.3. "Verwerking van persoonlijke gegevens" - elke actie (bewerking) of een reeks acties (bewerkingen) die wordt uitgevoerd met behulp van automatiseringstools of zonder dergelijke tools te gebruiken met persoonlijke gegevens, inclusief verzameling, opname, systematisering, accumulatie, opslag, verduidelijking (bijwerken, wijzigen), extractie, gebruik, overdracht (distributie, verstrekking, toegang), depersonalisatie, blokkering, verwijdering, vernietiging van persoonlijke gegevens.

1.1.4. "Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens" is een verplichte vereiste voor de Operator of andere persoon die toegang heeft tot persoonlijke gegevens om verspreiding ervan te voorkomen zonder de toestemming van de betrokkene van persoonlijke gegevens of andere juridische gronden.

1.1.5. "WebsitePortaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.com"Is een verzameling onderling verbonden webpagina's op internet op een uniek adres (URL):garden-nl.desigusxpro.comevenals zijn subdomeinen.

1.1.6. "Subdomeinen" zijn pagina's of een reeks pagina's die zich bevinden op domeinen van het derde niveau die behoren tot de site Portaal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com, evenals andere tijdelijke pagina's, met onderaan de contactgegevens van de administratie

1.1.5. "Site gebruikerPortaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.com "(Hierna de gebruiker genoemd) - een persoon die toegang heeft tot de sitePortaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.comvia internet en het gebruik van de informatie, materialen en producten van de sitePortaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.com.

1.1.7. "Cookies" is een klein stukje gegevens dat wordt verzonden door een webserver en wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker, die de webclient of webbrowser elke keer naar de webserver verzendt in een HTTP-verzoek wanneer wordt geprobeerd de pagina van de bijbehorende site te openen.

1.1.8."IP-adres" is een uniek netwerkadres van een knooppunt in een computernetwerk waarmee de gebruiker toegang krijgt tot https://garden-nl.desigusxpro.com.

2. Algemene bepalingen

2.1. Gebruik van de website Portal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com door de Gebruiker betekent acceptatie van dit Privacybeleid en de voorwaarden voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker.

2.2. In geval van onenigheid met de voorwaarden van het privacybeleid, moet de gebruiker stoppen met het gebruik van de website Portal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com.

2.3. Dit privacybeleid is van toepassing op de website Portal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com. https://garden-nl.desigusxpro.com heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor sites van derden waarnaar de Gebruiker kan klikken op de links die beschikbaar zijn op de website Portal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com.

2.4. De administratie controleert de juistheid van de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker worden verstrekt niet.

3. Onderwerp van het privacybeleid

3.1. Dit privacybeleid legt de verplichtingen van de administratie vast om de persoonsgegevens die de gebruiker op verzoek van de administratie verstrekt op verzoek van de administratie niet openbaar te maken en om de bescherming van de vertrouwelijkheid te waarborgen bij het registreren op het portaal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com website of bij het inschrijven op een informatieve e-mail mailinglijst.

3.2. Persoonlijke gegevens die zijn toegestaan ​​voor verwerking onder dit privacybeleid worden door de gebruiker verstrekt door formulieren in te vullen op de website van de portaal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com en bevatten de volgende informatie:
3.2.1. achternaam, naam, patroniem van de gebruiker;
3.2.2. Telefoonnummer van de gebruiker;
3.2.3. e-mailadres (e-mail)
3.2.4. Woonplaats van de gebruiker (indien nodig)
3.2.5. foto (indien nodig)

3.3. https://garden-nl.desigusxpro.com beschermt gegevens die automatisch worden verzonden bij het bezoeken van de pagina's:
- IP adres;
- informatie uit cookies;
- informatie over de browser
- toegangstijd;
- verwijzer (adres van de vorige pagina).

3.3.1. Het uitschakelen van cookies kan ertoe leiden dat u geen toegang krijgt tot delen van de site waarvoor autorisatie is vereist.

3.3.2. https://garden-nl.desigusxpro.com verzamelt statistieken over de IP-adressen van zijn bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om technische problemen te voorkomen, te identificeren en op te lossen.

3.4. Alle andere persoonlijke informatie die hierboven niet is gespecificeerd (bezoekgeschiedenis, gebruikte browsers, besturingssystemen, enz.) Is onderhevig aan veilige opslag en non-proliferatie, behalve zoals bepaald in clausules. 5.2. van dit privacybeleid.

4. Doel van het verzamelen van persoonlijke gebruikersinformatie

4.1. De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen door de Administratie worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
4.1.1. Identificatie van de gebruiker geregistreerd op de website Portal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com voor verdere autorisatie.
4.1.2. De gebruiker toegang geven tot de gepersonaliseerde gegevens van de website Portal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com.
4.1.3. Het verzamelen van feedback met de gebruiker, inclusief het verzenden van meldingen, verzoeken met betrekking tot het gebruik van de website Portal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com, het verwerken van verzoeken en aanvragen van de gebruiker.
4.1.4. Het bepalen van de locatie van de gebruiker om de veiligheid te waarborgen, fraude te voorkomen.
4.1.5. Bevestiging van de juistheid en volledigheid van de persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt.
4.1.6. Een account aanmaken voor het gebruik van delen van de site Portal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com, als de Gebruiker ermee heeft ingestemd een account aan te maken.
4.1.7. Gebruikersmeldingen per e-mail.
4.1.8. De gebruiker effectieve technische ondersteuning bieden in geval van problemen met betrekking tot het gebruik van de website Portal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com.
4.1.9. De Gebruiker, met zijn toestemming, voorzien van speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere informatie namens de site Portal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com.

5. Methoden en voorwaarden voor het verwerken van persoonlijke informatie

5.1.De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruiker gebeurt zonder enige tijdslimiet, op enige legale manier, inclusief in informatiesystemen voor persoonlijke gegevens met behulp van automatiseringstools of zonder dergelijke tools te gebruiken.

5.2. De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen alleen worden overgedragen aan de bevoegde overheidsinstanties op de gronden en op de manier zoals voorgeschreven door de wet.

5.3. In geval van verlies of openbaarmaking van persoonlijke gegevens, heeft de Administratie het recht om de Gebruiker niet te informeren over het verlies of de openbaarmaking van persoonlijke gegevens.

5.4. De administratie neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om de persoonlijke informatie van de Gebruiker te beschermen tegen ongeoorloofde of onbedoelde toegang, vernietiging, wijziging, blokkering, kopiëren, distributie en tegen andere illegale handelingen van derden.

5.5. De Administratie neemt samen met de Gebruiker alle nodige maatregelen om verliezen of andere negatieve gevolgen veroorzaakt door het verlies of de openbaarmaking van de persoonsgegevens van de Gebruiker te voorkomen.

6. Rechten en plichten van partijen

6.1. De gebruiker heeft het recht om:

6.1.1. Neem een ​​vrije beslissing om uw persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om de website Portal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com te gebruiken, en geef toestemming voor de verwerking ervan.

6.1.2. Update, vul de verstrekte informatie over persoonlijke gegevens aan in geval van wijzigingen in deze informatie.

6.1.3. De gebruiker heeft het recht om van de Administratie informatie te ontvangen over de verwerking van zijn persoonsgegevens, voor zover dit recht niet beperkt is in overeenstemming met de federale wetten. De gebruiker heeft het recht om van de Administratie opheldering te eisen over zijn persoonsgegevens, de blokkering of vernietiging ervan als de persoonsgegevens onvolledig, verouderd, onnauwkeurig, onrechtmatig verkregen of niet noodzakelijk zijn voor het aangegeven doel van de verwerking, en om maatregelen te nemen die door de wet zijn voorzien om hun rechten te beschermen. Om dit te doen, volstaat het om de Administratie op het opgegeven e-mailadres te informeren.

6.2. De administratie is verplicht:

6.2.1. Gebruik de ontvangen informatie uitsluitend voor de doeleinden die zijn gespecificeerd in clausule 4 van dit privacybeleid.

6.2.2. Zorg ervoor dat vertrouwelijke informatie in het geheim wordt bewaard, maak deze niet openbaar zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, en verkoop, ruil, publiceer of maak de overgedragen persoonlijke gegevens van de gebruiker ook niet op andere manieren openbaar, met uitzondering van cl. 5.2. van dit privacybeleid.

6.2.3. Neem voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te beschermen in overeenstemming met de procedure die gewoonlijk wordt gebruikt om dit soort informatie in het bestaande bedrijf te beschermen.

6.2.4. Blokkeer persoonlijke gegevens met betrekking tot de relevante Gebruiker vanaf het moment dat de Gebruiker een aanvraag indient of verzoekt, of zijn wettelijke vertegenwoordiger of de bevoegde instantie voor de bescherming van de rechten van persoonlijke betrokkenen voor de periode van verificatie, in het geval van het onthullen van onjuiste persoonlijke gegevens of illegale acties.

Aansprakelijkheid van partijen

7.1. De administratie die niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is aansprakelijk voor schade die de Gebruiker lijdt in verband met het onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet, met uitzondering van de gevallen voorzien in cl. 5.2. en 7.2. van dit privacybeleid.

7.2. In geval van verlies of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, is de administratie niet verantwoordelijk als deze vertrouwelijke informatie:
7.2.1. Werd openbaar domein voordat het verloren ging of openbaar werd gemaakt.
7.2.2. Is ontvangen van een derde partij totdat het werd ontvangen door de Resource Administration.
7.2.3. Werd openbaar gemaakt met toestemming van de gebruiker.

7.3.De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het naleven van de vereisten van de wetgeving van de Russische Federatie, inclusief de wetten op reclame, op de bescherming van auteursrechten en naburige rechten, op de bescherming van handelsmerken en dienstmerken, maar niet beperkt tot het bovenstaande, inclusief volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en vorm van materialen.

7.4. De gebruiker erkent dat hij verantwoordelijk is voor alle informatie (inclusief, maar niet beperkt tot: databestanden, teksten, etc.) waartoe hij mogelijk toegang heeft als onderdeel van de site Portal voor zomerbewoners en tuinmannen https: // tuin- fr.desigusxpro.com is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die dergelijke informatie heeft verstrekt.

7.5. De gebruiker gaat ermee akkoord dat de informatie die aan hem wordt verstrekt als onderdeel van de website Portaal voor zomerbewoners en tuinlieden https://garden-nl.desigusxpro.com een ​​voorwerp van intellectueel eigendom kan zijn, waarvan de rechten beschermd zijn en behoren tot andere gebruikers, partners of adverteerders die dergelijke plaatsen informatie op de website Portaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.com.
De gebruiker heeft niet het recht om wijzigingen aan te brengen, te leasen, over te dragen in bruikleen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken te creëren op basis van dergelijke inhoud (geheel of gedeeltelijk), tenzij dergelijke acties uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de eigenaren van dergelijke inhoud in overeenstemming met voorwaarden van een afzonderlijke overeenkomst.

7.6. Met betrekking tot tekstmaterialen (artikelen, publicaties die gratis beschikbaar zijn voor het publiek op de website Portaal voor zomerbewoners en tuinders https://garden-nl.desigusxpro.com), is verspreiding ervan toegestaan, op voorwaarde dat er een link wordt gegeven naar https: // tuin- fr.desigusxpro.com.

7.7. De Administratie is niet verantwoordelijk jegens de Gebruiker voor enig verlies of enige schade geleden door de Gebruiker als gevolg van het verwijderen, niet of niet kunnen opslaan van Inhoud en andere communicatiegegevens op het portaal van de website voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com of erdoor overgedragen.

7.8. De administratie is niet verantwoordelijk voor enige directe of indirecte verliezen als gevolg van: gebruik of onmogelijkheid om de site of individuele diensten te gebruiken; ongeautoriseerde toegang tot de communicatie van de gebruiker; verklaringen of gedrag van een derde partij op de site.

7.9. De administratie is niet verantwoordelijk voor enige informatie die door de gebruiker op de website Portaal voor zomerbewoners en tuiniers https://garden-nl.desigusxpro.com wordt geplaatst, inclusief, maar niet beperkt tot: informatie beschermd door copyright zonder de uitdrukkelijke toestemming van de copyrighthouder.

8. Geschillenbeslechting

8.1. Alvorens naar de rechtbank te stappen met een claim voor geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen de gebruiker en de administratie, is het verplicht om een ​​claim in te dienen (een schriftelijk voorstel of een elektronisch voorstel voor een vrijwillige beslechting van het geschil).

8.2. De ontvanger van de claim brengt binnen 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de claim, schriftelijk of in elektronische vorm, de aanvrager op de hoogte van de claim over de resultaten van de behandeling van de claim.

8.3. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, wordt het geschil voorgelegd aan de Arbitragehof.

8,4. De huidige wetgeving is van toepassing op dit privacybeleid en de relatie tussen de gebruiker en de administratie.

9. Aanvullende voorwaarden

9.1. De administratie heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid zonder toestemming van de gebruiker.

9.2. Het nieuwe privacybeleid treedt in werking vanaf het moment dat het op de website van de portaal voor zomerbewoners en tuinmannen https://garden-nl.desigusxpro.com wordt geplaatst, tenzij anders bepaald door de nieuwe editie van het privacybeleid.

9.3. Eventuele suggesties of vragen met betrekking tot dit privacybeleid moeten worden gemeld aan:

9.4. Het huidige privacybeleid is gepost op de pagina op https://garden-nl.desigusxpro.com/politika.html

Direct aan het kijken


Komkommers

Tomaten

Pompoen